Hadsundbroen
Sidste opdateringer • Tekst: 22-09-2017 - Plan1: 22-07-2009
Beliggenhed
Mariager Fjord mellem Hadsund N og Hadsund S.
56°42,8'N 010°07,1'E - kort 110
Dobbeltfløjet klapbro
252 m
Ved daglig vande 2,90 m til underkant af broklap og 2,00 m til vedligeholdelsesvognen, der når broklappen åbnes, er placeret ind mod den S-lige gennemsejlingspille. Se i øvrigt Generelle bestemmelser.
26 m, dog kun 24 m for skibe med mere end 12 m i sidehøjde.
Se broplan samt Generelle bestemmelser. Broen er belyst om natten.
Strømmen følger løbet.
Vedrørende brosignaler og passage af broen, se Generelle bestemmelser.
Brovagt
Telefon 98 57 12 14
VHF kanal 16 / 12

Skibe og fartøjer kan til enhver tid fra solopgang (i tiden fra 1. november til 1. marts dog fra 1/2 time før solopgang) indtil 1/2 time efter solnedgang forlange fri gennemsejling, såfremt det efter brovagtens skøn kan ske uden fare for broanlæggets sikkerhed.

Endvidere kan skibe og fartøjer forlange broen åbnet for gennemsejling uden for ovennævnte tidsrum, når der inden for den normale åbningstid er truffet aftale med brovagten herom.

Begrænsninger for fritidsfartøjer:
Når hensynet til trafikken kræver det, kan brovagten nægte fritidsfartøjer gennemsejling. Fritidsfartøjer bør så vidt muligt i forvejen træffe aftale med brovagten om gennemsejling med henblik på fælles gennemsejling. Sådan fælles gennemsejling vil, inden for broens normale åbningstid, finde sted 1 gang i timen (klokken hel).
I perioden 1. april til 1. november foretages broåbning hver halve time udenfor følgende tidspunkter:
Mandag - Onsdag: Tidsrummet kl. 0700-0900 og kl. 1100-1800.
Torsdag - Fredag: Tidsrummet kl. 0700-0900 og kl. 1000-1900.
Lørdag - Søndag - Helligdage: Tidsrummet kl. 1000-1900.
På begge sider af Hadsundbroen er udlagt kabler, der på S-siden af fjorden er afmærket med skilte påmalet Kabel (det W-ligste kabel er afmærket på både N- og S-siden), og de E-lige kabler med kabelbåker på S-siden af fjorden.
Se i øvrigt havneplan over Hadsund Havn.
Broåbningen må kun passeres af ét skib ad gangen.

Såfremt der er udsigt til, at skibe samtidig vil komme til at passere broen fra modsatte side, skal et skib eller fartøj, der har medgående strøm i almindelighed have fortrinsret frem for et skib eller fartøj, der har modgående strøm.

Inden for en afstand af 200 m på hver side af broen må maskindrevne skibe kun gå med den til sikker sejlads og manøvrering nødvendige fart.

Inden for en afstand af 200 m fra broen (kabelfelter) må der kun ankres, når det er strengt nødvendigt, f.eks. for at undgå påsejling af broen. Ved opankring uden for dette område må det påses, at skibet ikke kommer til at ligge i sejlløbet eller så nær dette, at det under svajning vil kunne blive til hinder for passagen gennem broen.

Kommer et skib i drift, således at der er fare for, at det tørner mod broen, skal skibets fører så vidt muligt efterkomme de anvisninger, der måtte blive givet af brovagten for at undgå beskadigelse af broen.

I øvrigt skal skibe og fartøjer, der befinder sig inden for en afstand af 200 m fra broen, rette sig efter de af brovagten givne anvisninger.
Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.
Særlige bestemmelser vedrørende gennemsejling:
Fartøjer, der ved at lægge masten ned kan passere under broen, eller hvis mast er af en sådan højde, at de kan passere under broen, kan ikke forlange denne åbnet.

Hvis brovagten skønner, at gennemsejling kun bør finde sted under iagttagelse af særlige forholdsregler, skal vedkommende skib eller fartøj rette sig efter de af brovagten givne anvisninger.


Gennemsejlingssignaler

Alle skibe og fartøjer, der ønsker broen åbnet for gennemsejling, skal tilkendegive dette ved i en afstand af mindst 1/2 sømil at afgive følgende signal:
Om dagen:
Det internationale signalflag N (eller i mangel heraf nationalflaget) hejst på halv fortop samt en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.
Om natten:
Et hvidt lys for boven og en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.

Når et skib eller fartøj viser, eller har givet signal for at tilkendegive, at broen ønskes åbnet, vil der fra signalmasterne på broens S-lige gennemsejlingspille blive afgivet følgende svarsignal, såvel om dagen som om natten:

1) 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt.

2) 2 røde, blinkende lys der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib kommende fra E. Passage må ikke finde sted, før signalet under punkt 3) afgives.

3) 2 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra E kan passere broen.

4) 3 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib kommende fra W. Passage må ikke finde sted, før signalet under punkt 5) afgives.

5) 3 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra W kan passere broen.

Såvel om dagen som om natten vil et kraftigt lydsignal afgivet med sirene ved gennemsejlingsåbningen tilkendegive, at broen trods det afgivne signal for gennemsejling ikke kan åbnes. Hvis forholdene tillader det, vil desuden signalet for gennemsejling blive slukket.

Indtil gennemsejlingssignalet afgives, skal skibet holde sig i en afstand af mindst 100 m fra broen.


Broen ejes af Vejdirektoratet, telefon 72 44 33 33

Ansvar for operationelle forhold: Brofogeden og dennes personale, telefon 98 57 12 14


Vis stort foto

Vis stor broplan

Vis stor brotabel