Aggersundbroen
Sidste opdateringer • Tekst: 07-10-2020 - Plan1: 22-07-2009
Beliggenhed
Limfjorden over Aggersund.
57°00,0'N 009°17,7'E - kort 105
Dobbeltfløjet klapbro
228 m
Fra daglig vande, ca. 5,40 m under midten af klapfaget. Se iøvrigt Generelle bestemmelser.
29,9 m. (28,1 m for skibe med sidehøjde over 12 m). Se iøvrigt Generelle bestemmelser.
Se broplan samt Generelle bestemmelser.
Når to modgående skibe ankommer til broområdet samtidig skal det skib, der har strømmen imod, vente på det skib, der har strømmen med.
Fra solopgang til en halv time efter solnedgang (fra 1. november - 1. marts fra en halv time før solopgang). Uden for åbningstid åbnes broen efter aftale med brovagten. Aftale skal træffes i åbningstiden på VHF, kanal 16 og 12 eller tlf.: 98 22 10 52.
Et kabelfelt strækker sig indtil 300 m NE for broen.
Kabelskilte og kabelbåker findes på Aggersund S-side.
Bestemmelser for sejlads gennem Aggersundbroen.
I medfør af lov om skibsfartens betryggelse, §5, stk. 4 og §6, stk. 3, samt under henvisning til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 961 af 7. december 1992 om sejlads gennem visse broer i danske farvande, Brobeskrivelse §3, stk. 1, har Søfartsstyrelsen fastsat følgende særlige bestemmelser, der træder i kraft den 9. februar 1996, for sejlads gennem Aggersundbroen.

1. Broens fri gennemsejlingshøjde og -bredde.
1.1 Aggersundbroen, der er beliggende over Aggersund mellem Aggersund N og Aggersund S i retning NW-SE, er en fast bro hvilende på 2 landpiller og 2 strømpiller med en dobbeltfløjet klap mellem strømpillerne.

1.2 Gennemsejlingens fri bredde i klapfaget er 29,90 m. Under klappen er monteret en vedligeholdelsesvogn, der, når klappen åbnes, er placeret ind mod den S-lige gennemsejlingspille, således at gennemsejlingsbredden for skibe med mere end 12,00 m sidehøjde er 28,10 m. Den fri gennemsejlingshøjde fra daglig vande til underkanten af midten af klapfaget er ca. 5,40 m og ca. 3,80 m i dettes sider, til vedligeholdelsesvognen er den fri gennemsejlingshøjde 3,30 m. Uden for klapfaget aftager den frie gennemsejlingshøjde fra ca. 5,10 m ved strømpillerne til ca. 3,80 m ved den S-lige landpille og ca. 4,00 m ved N-lige landpille.

2. Placering af kabler i broens nærhed
2.1 Et kabelfelt strækker sig indtil 300 m NE for broen.

3. Åbningstider
3.1 Skibe og fartøjer, jfr. dog afsnit 5.1, kan med de i afsnit 3.3 anførte begrænsninger til enhver tid fra solopgang (i tiden fra 1. november til 1. marts dog fra 1/2 time før solopgang) indtil 1/2 time efter solnedgang forlange fri gennemsejling, såfremt det efter brovagtens skøn kan ske uden fare for broanlæggets sikkerhed.

3.2 Endvidere kan skibe og fartøjer forlange broen åbnet for gennemsejling uden for ovennævnte tidsrum, når der inden for den normale åbningstid er truffet aftale med brovagten herom. Aftalen kan træffes på VHF, kanal 16 og 12, eller telefon 98 22 10 52.

3.3 Brovagten er berettiget til på alle ugens dage, når hensynet til vejtrafikken kræver det, at tilbageholde lystfartøjer i indtil 30 minutter, eller indtil broen åbnes for anden gennemsejling.

3.4 Hvis brovagten skønner, at gennemsejling kun bør finde sted under iagttagelse af særlige forholdsregler, skal vedkommende skib eller fartøj rette sig efter de af brovagten givne anvisninger.

4. Fyrbelysning samt tågesignaler
4.1 Gennemsejlingsåbningen er afmærket med fyr, der på hver side af den N-lige gennemsejlingspille viser rødt blinklys og på hver side af den S-lige gennemsejlingspille viser grønt blinklys. På hver af broklappernes yderste hjørner, midt i gennemsejlingsåbningen, er anbragt et hvidt, fast lys.
Om natten holdes broen belyst.

4.2 Vedrørende fyrbelysning henvises i øvrigt til søkort og fyrliste.

5. Særlige bestemmelser vedrørende gennemsejling
5.1 Fartøjer, der ved at lægge masten kan passere under broen, eller hvis mast er af en sådan højde, at de kan passere under broen, kan ikke fordre denne åbnet.

5.2 Alle skibe og fartøjer, der ønsker broen åbnet for gennemsejling, skal tilkendegive dette ved i en afstand fra broen af mindst 1/2 sømil at afgive følgende signal:

Om dagen:
Det internationale signalflag N (eller i mangel heraf nationalflaget) hejst på halv fortop samt en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.

Om natten:
Et hvidt lys for boven og en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.

5.3 Når et skib eller fartøj viser eller har givet signal for at
tilkendegive, at broen ønskes åbnet, vil der fra signalmasten på
den N-lige strømpille blive afgivet følgende svarsignal såvel om
dagen som om natten:

a. 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt.
b. 2 røde, blinkende lys, der betyder at broen vil blive åbnet for et
skib kommende fra E. Passage må ikke finde sted, før signalet
under punkt c afgives.
c. 2 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra E kan
passere broen.
d. 3 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et
skib kommende fra W. Passage må ikke finde sted, før signalet
under punkt e afgives.
e. 3 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra W kan
passere broen.

5.4 Såvel om dagen som om natten vil et kraftigt lydsignal afgivet
med sirene ved gennemsejlingsåbningen tilkendegive, at broen
trods det afgivne signal for gennemsejling ikke kan åbnes; hvis
forholdene tillader det, vil desuden signalet for gennemsejling blive slukket.

5.5 Indtil gennemsejlingssignalet modtages, skal skibet holde sig i
en afstand af mindst 500 m fra broen.

5.6 Gennemsejlingsåbningen må kun passeres af et skib ad gangen.

5.7 Såfremt der er udsigt til, at skibe samtidig vil komme til at
passere broen fra modsatte sider, skal et skib eller fartøj, der har
medgående strøm, i almindelighed have fortrinsret frem for et skib
eller fartøj, der har modgående strøm.

5.8 Inden for en afstand af 200 m på hver side af broen må
maskindrevne skibe kun gå med den til sikker sejlads og
manøvrering nødvendige fart.

5.9 Inden for en afstand af 200 m fra broen (kabelfelter) må der
kun ankres, når det er strengt nødvendigt, f.eks. for at undgå
påsejling af broen. Ved opankring uden for dette område må det
påses, at skibet ikke kommer til at ligge i sejlløbet eller så nær
dette, at det under svajning vil kunne blive til hinder for passagen
gennem broen.

5.10 Kommer et skib i drift, således at der er fare for, at det tørner
mod broen, skal skibets fører så vidt muligt efterkomme de
anvisninger, der måtte blive givet af brovagten for at undgå
beskadigelse af broen.

5.11 I øvrigt skal skibe og fartøjer, der befinder sig inden for en
afstand af 200 m fra broen, rette sig efter de af brovagten givne anvisninger.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde


Vis stort foto

Vis stor broplan

Vis stor brotabel