Kronprins Frederiks Bro
Sidste opdateringer • Tekst: 07-02-2020 - Plan1: 15-09-2017
Beliggenhed
Roskilde Fjord ca. 1200 m N for Frederikssund Havn.
55°50,6'N 012°02,3'E - kort 117 eller 118
Dobbeltfløjet klapbro
151 m
Ved daglig vandstand er den fri højde under broklapperne 3,1 m.
29,8 m, se dog Generelle bestemmelser.
Broåbningen er afmærket med fyr på pillekanter visende 1 rødt blink hvert 3. sekund (Fl.R.3s) på hver side af broen på den E-lige gennemsejlingspille og med 1 grønt blink hvert 3. sekund (Fl..G.3s) på hver side af broen på den W-lige gennemsejlingspille. Broen er belyst om natten. Se i øvrigt broplan.
Vedrørende brosignaler og passage af broen, se Generelle bestemmelser.
Mandag til fredag fra kl. 0900 til ½ time efter solnedgang. Lørdage, søndage og helligdage kan skibe vederlagsfrit forlange gennemsejling fra ½ time før solopgang, dog tidligst kl. 0630, til ½ time efter solnedgang.

Erhvervsfartøjer kan inden for broens normale åbningstid forlange broen åbnet. Undtagelser i visse tidsrum, se Generelle bestemmelser.

Fritidsfartøjer kan inden for broens normale åbningstid forlange broen åbnet hver halve og hele time. Undtagelser i visse tidsrum, se Generelle bestemmelser.

Uden for normal åbningstid kan erhvervsfartøjer forlange broen åbnet for gennemsejling, dog inden kl. 0600, såfremt der inden for normal åbningstid, og minimum 24 timer i forvejen, er truffet aftale med brovagten herom. Forbindelse med brovagten kan etableres på VHF kanal 9 og 16, eller på telefon 47 31 01 47.
Ca. 50 m N for og ca. 100 m S for Kronprins Frederiks Bro og parallelt med denne er udlagt et kabel. Kabelskilte ved S-ligste kabel. Tæt S for broen er udlagt et kabel, der på begge sider af klappillerne er afmærket med advarselstavler, som er påmalet Neddykket kabel. Ca. 10 m N for resterne af den tidligere jernbanebro er udlagt et kabel. Ca. 30 m S for resterne af den tidligere jernbanebro og parallelt med den tidligere brolinie er udlagt et undervandskabel mellem de to dæmninger. Kablets landingspladser er angivet ved en opsat tavle, på hvilket ordet Kabel er påmalet med hvidt på rød bund.
Bestemmelser for gennemsejling af Kronprins Frederiks Bro.
I medfør af lov om skibsfartens betryggelse, §5, stk. 4 og §6, stk. 3, samt under henvisning til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 961 af 7. december 1992 om sejlads gennem visse broer i danske farvande, Brobeskrivelse §3, stk. 1, har Søfartsstyrelsen fastsat følgende særlige bestemmelser, der træder i kraft den 15. juni 1998, for gennemsejling af Kronprins Frederiks Bro.

1. Broens fri gennemsejlingshøjde og -bredde
1.1 Broen, der fører over Roskilde Fjord ca. 1200 m nord for Frederikssund Havn, er en dobbeltfløjet klapbro med en fri gennemsejlingsbredde på 29,8 m op til en højde af 9,15 m over daglig vande. Herfra aftager gennemsejlingsbredden lineært opad. Ved broklappernes top - i en højde af 20,7 m over daglig vande - er gennemsejlingsbredden reduceret til 21,6 m. Broen hviler på 3 piller og har et bevægeligt parti mellem de to østligste bropiller. Ved daglig vandstand er den fri højde under broklapperne 3,1 m.

1.2 Den frie højde under de faste brofag er aftagende fra 3,1 m ind mod land på begge sider af broen ved daglig vande.

2. Placering af kabler i broens nærhed
2.1 I broens nærhed er der på begge sider nedlagt kabler i havbunden.

3. Åbningstider
3.1. Med mindre andet fremgår af bestemmelserne, kan skibe vederlagsfrit forlange gennemsejling mandag til fredag fra kl. 0900 til ½ time efter solnedgang. Lørdage, søndage og helligdage kan skibe vederlagsfrit forlange gennemsejling fra ½ time før solopgang, dog tidligst kl. 0630, til ½ time efter solnedgang.

3.1.1 Erhvervsfartøjer kan inden for broens normale åbningstid forlange broen åbnet med undtagelse af følgende tidsrum:

Mandag - torsdag:
Kl. 1335 - 1430
Kl. 1435 - 1730
Kl. 1735 - 1830

Fredag:
Kl. 1335 - 1630
Kl. 1635 - 1830

Lørdag, søndag og helligdage:
Kl. 1005 - kl. 1400 (kun åbning på minuttal 00).

3.1.2 Fritidsfartøjer kan inden for broens normale åbningstid forlange broen åbnet hver hele og halve time med undtagelse af følgende tidspunkter:

Mandag - torsdag:
Kl. 1335 - 1430
Kl. 1435 - 1730
Kl. 1735 - 1830

Fredag:
Kl. 1335 - 1630
Kl. 1635 - 1830

Lørdag, søndag og helligdage:
Kl. 1005 - kl. 1400 (kun åbning på minuttal 00).

3.1.3 Brovagten er berettiget til, når hensynet til landevejstrafikken kræver det, at tilbageholde fritidsfartøjer i indtil 30 minutter, eller indtil broen åbnes for anden gennemsejling.

3.1.4 Brovagten kan åbne broen for gennemsejling, såfremt det af
sejladssikkerhedsmæssige årsager skønnes nødvendigt.

3.1.5 Skibe, der kan passere den lukkede bro, eksempelvis ved at lægge masten ned, kan ikke forlange broen åbnet.

3.2 Erhvervsfartøjer kan alle ugens dage udenfor for de i afsnit 3.1 nævnte tidsrum forlange broen åbnet for gennemsejling, dog inden kl. 0600, såfremt der inden for normal åbningstid, og minimum 24 timer i forvejen, er truffet aftale med brovagten herom. Forbindelse med brovagten kan etableres på VHF, kanal 9 og 16, eller på telefon 47 31 01 47.

4. Fyrbelysning samt tågesignaler

4.1 Broåbningen er afmærket med fyr på pillekanter visende 1 rødt
blink hvert 3. sekund (FI.R.3s) på hver side af broen på den østlige
gennemsejlingspille og med 1 grønt blink hvert 3. sekund (FI.G.3s)
på hver side af broen på den vestlige gennemsejlingspille.

4.2 Broen er belyst om natten.

5. Særlige bestemmelser vedrørende gennemsejling

5.1 Brovagtens beføjelser

5.1.1 Skibe, der befinder sig inden for en afstand af 200 m fra
broen, skal rette sig efter de af brovagten givne anvisninger,
således at skibes gennemsejling kan ske uden fare for
broaniæggets sikkerhed.

5.1.2 I ganske særlige tilfælde kan brovagten efter forhandling med
det stedlige lodseri gøre tilladelse til gennemsejling betinget af
fornøden bugserassistance og/eller udlægning af fendere.

5.1.3 Kommer et skib I drift, således at der er fare for, at det
påsejler broen eller dennes beskyttelsesværker, skal skibets fører
så vidt muligt efterkomme de anvisninger, der gives af brovagten
for at undgå beskadigelse af broen.

5.1.4 Brovagten skal under tjenesten bære uniform eller
uniformskasket, der gør dennes stilling kendelig.

5.2 Signaler fra skib

5.2.1 Skibe, der ønsker at passere broen, skal tilkendegive dette
ved i en afstand af mindst 1/2 sømil fra broen at afgive følgende signal:

1) Om dagen. Det internationale signalflag N - eller i mangel heraf
nationalflaget - hejst på halv fortop samt en lang og en kort tone
med fløjte eller tågehorn.
2) Om natten: Et hvidt lys for boven samt en lang og en kort tone
med fløjte eller tågehorn.
3) Alternativt kan brovagten kontaktes over VHF, kanal 16, eller på
telefon 47 31 01 47.

5.3 Signaler fra bro

5.3.1 Når et skib viser eller har givet signal for at tilkendegive, at
broen ønskes åbnet, vil der fra broens signalmast, der er placeret
på broens vestlige pille, blive afgivet følgende svarsignal såvel om
dagen som om natten:

1) 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt.
2) 2 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et
skib kommende fra nord. Passage må ikke finde sted, før signalet
under punkt 3 afgives.
3) 2 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra nord kan
passere broen.
4) 3 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et
skib kommende fra syd. Passage må ikke finde sted, før signalet
under punkt 5 afgives.
5) 3 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra syd kan
passere broen.
6) 2 røde, faste lys og 3 røde, faste lys samtidig, der betyder, at
fritidsfartøjer kommende såvel fra nord som fra syd kan passere
broen samtidig på eget ansvar.

5.3.2 Såvel om dagen som om natten vil et kraftigt lydsignal - en
lang tone - tilkendegive, at broen trods det afgivne signal for
gennemsejling ikke kan åbnes. Hvis forholdene tillader det, vil
signalet for gennemsejling også blive slukket.

5.3.3 Indtil gennemsejlingssignalet modtages, skal skibe holde sig i
en afstand af mindst 100 m fra broen, således at risiko for påsejling
af broen ikke opstår.

5.4 Passageregler

5.4.1 Broåbningen må kun passeres af et skib ad gangen.
Fritidsfartøjer kan efter brovagtens skøn passere broen fra begge
sider samtidig.

5.4.2 Ethvert skib, der skal passere broen, skal have et anker klar
til at falde. Der skal endvidere være truffet alle fornødne
foranstaltninger til at undgå påsejling af broen som følge af ankre,
rigning, udenbordsfartøjer, davider m.v.

5.4.3 Alle fritidsfartøjer, der er udstyret med motor, skal benytte
denne under passage af broen.

5.4.4 Inden for en afstand af 100 m på hver side af broen må skibe
kun sejle med den for bevarelse af skibets manøvreevne
nødvendige fart.

5.5 Generelle bestemmelser

5.5.1 Nord for broen er etableret et fortøjningsarrangement -
bestående af en række pæle forbundet med hinanden - beregnet til
ventende fritidsfartøjer.

5.5.2 Syd for broen er placeret en fortøjningsbøje beregnet til
ventende fritidsfartøjer.

5.5.3 Fortøjning ved broen eller dennes beskyttelsesværker er
forbudt. Ligeledes er det forbudt at bestige broen fra skibe samt at
anvende bådshager mod denne.

5.5.4 Inden for en afstand af 200 m fra broen må der kun ankres,
når det er bydende nødvendigt, f.eks. for at afværge påsejling af
broen. Ved opankring uden for dette område skal det påses, at
skibet ikke kommer til at ligge ud for gennemsejlingsåbningen eller
således, at det under svajning vil kunne blive til hinder for
passagen gennem broen.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.


Vis stort foto

Vis stor broplan

Vis stor brotabel